Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

EMOT

MİKROCERRAHİ Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem vermekteyiz.  Bu bilinçle, şirket olarak, şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı  “veri sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metninde geçen;

• Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

• Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

• Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 Veri Sorumlusu sıfatımız ile kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’ nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebileceğiz.


Kişisel verileriniz MİKROCERRAHİ Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz, Hastanemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Hastanemiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Hastanemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Hastanemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Hastanemizin ve Hastanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hastanemizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Hastanemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,

•Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

•Doğru ve gerektiğinde güncel,

•Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

•İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

•İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

 • KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • MİKROCERRAHİ Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’ nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, MİKROCERRAHİ Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş’ nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, MİKROCERRAHİ Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş.  tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; Hastanemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Hastanemizin ve Hastanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hastanemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Hastanemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’ nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Hastanemizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • VERİ GÜVENLİĞİ

6698 sayılı kanunun 12. maddesine göre; veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. MİKROCERRAHİ Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. A.Ş. olarak Kişisel verileriniz teknik ve idari tedbirlerle korumakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlardan faydalanarak olası risklere uygun bir düzeyde sağlamaktayız.

Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • İLGİLİ KİŞİNİN(KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Hastanemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıdaki belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11.maddessinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, posta yoluyla ya da noter kanalıyla 1418 Sok. No:14 Kahramanlar İzmir adresinegöndererek veya m.cerrahisaglik@hs01.kep.tr adresine elektronik imza ile ileterek yapabilirsiniz.

Saygılarımızla.MİKROCERRAHİ ÖZEL SAĞLIK HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.


EMOT Plus

Atakalp Özel Kalp Hastanesi A.Ş.(Özel Emot Plus Hastanesi) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem vermekteyiz.  Bu bilinçle, şirket olarak, şirkete ilişkin tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “veri sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlara yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorunlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

         Veri Sorumlusu sıfatımız ile kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’ nde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebileceğiz.

Kişisel verileriniz Atakalp Özel Kalp Hastanesi A.Ş. tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz, Hastanemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Hastanemiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Hastanemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Hastanemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Hastanemizin ve Hastanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hastanemizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Hastanemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’ nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,

•Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

•Doğru ve gerektiğinde güncel,

•Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

•İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

•İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

 • KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Atakalp Özel Kalp Hastanesi A.Ş’ nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Atakalp Özel Kalp Hastanesi A.Ş’ nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 •  Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Atakalp Özel Kalp Hastanesi A.Ş tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.
 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; Hastanemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Hastanemizin ve Hastanemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Hastanemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Hastanemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’ nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Hastanemizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • VERİ GÜVENLİĞİ

      6698 sayılı kanunun 12. maddesine göre; veri sorumlusu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Atakalp Özel Kalp Hastanesi A.Ş. olarak Kişisel verileriniz teknik ve idari tedbirlerle korumakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlardan faydalanarak olası risklere uygun bir düzeyde sağlamaktayız.

Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • İLGİLİ KİŞİNİN (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ) HAKLARI

      Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Hastanemize iletmeniz durumunda Hastanemiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Hastanemiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

   Yukarıdaki belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11.maddessinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, posta yoluyla ya da noter kanalıyla 1418 Sok. No:18 Kahramanlar İzmir adresinegöndererek veya atakalp@hs01.kep.tr adresine elektronik imza ile ileterek yapabilirsiniz.

Saygılarımızla.

                                                                                                           ATAKALP ÖZEL KALP HASTANESİ A. Ş.