Komite Çalışmaları

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

2001 yılından itibaren aktif olarak çalışan komitemiz ;

Sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının  kontrolü ve önlenmesi, problemlerin saptanması ve buna yönelik  koruyucu önlemlerin alınmasını, enfeksiyon kontrol programlarının oluşturulmasını   ve değerlendirme sürecini yürütür.  

Oluşturulan enfeksiyon kontrol programı kapsamında, birimlerde prosedür spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonu ve İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyon sürveyansı yapılarak, sonuçlar Ulusal Hastane Enfeksiyonu Sürveyans Ağı(UHESA)’na girilir. Ayrıca el hijyeni, sterilizasyon, dezenfeksiyon, izolasyon, hastane temizliği, atık yönetimi vb uygulamalar düzenli olarak denetlenir. Birim çalışanlarına yönelik oryantasyon ve hizmet içi eğitimler verilerek uygulamalar gözlemlenir.

Enfeksiyon Kontrol Komitemiz olağan olarak yılda 4 kez toplanır. Hazırlanan üç aylık enfeksiyon hızları, etkenleri, direnç paternleri ve antimikrobiyal profilaksi izlemini içeren sürveyans raporları komite de görüşülür, yönetim ve birimlere geri bildirim yapılır.

Komite Üyelerimiz

 • Başhekim
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
 • Ortopedi Uzmanı
 • Anestezi Uzmanı
 • Başhemşire
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
 • Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
 • Eczacı
 • Genel Koordinatör

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Komitesi

2007 yılından itibaren aktif çalışan komitemiz;

EMOT hastanesinde güvenli kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla; transfüzyon endikasyonunun değerlendirilmesi, transfüzyon öncesi kan ve kan ürünlerinin temini, stoklanması, saklanması, hazırlanması, kliniklere transferi, transfüzyon sürecinin ve reaksiyonlarının güvenli bir şekilde yürütülmesi, imha usul ve yöntemlerinin belirlenmesi ile ilgili politikaları oluşturarak, uygulanmasını ve denetimlerini yönetir.

Transfüzyon süreci ile ilgili olarak çalışanların oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerini planlar ve uygular.

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Komitemiz olağan olarak yılda 4 kez toplanır. Transfüzyonla ilgili üç aylık veriler görüşülerek değerlendirilir. Öneriler ve hedefler oluşturularak yönetim ve birimlere geri bildirim yapılır.

Komite Üyelerimiz

 • Başhekim
 • Kan Merkezi Labratuvar Sorumlusu
 • Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi (Anestezi Uzmanı)
 • Başhemşire
 • Hemovijilans  Hemşiresi
 • Transfüzyon Merkezi Labratuvar Teknikeri(Sertifikalı)
 • Genel Koordinatör

Çalışan Güvenliği Komitesi (İş  Sağlığı Güvenliği Kurulu)

Her ay düzenli olarak toplanan komitemiz,

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması, iş güvenliğinin arttırılması, yasal düzenlemelere ve standartlara uygun olarak iş güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirmesini amaç edinmiştir.

Başlıca,

 • Çalışanlara iş başı ve hizmet içi eğitimlerin verilmesi,
 • Çalışanların olası iş kazaları risklerinin kontrol altında tutulması ve azaltılması,
 • Riskli alanlarında çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması, kişisel koruyucu ekipmanların temini ve kullanımının sağlanması,
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • Sağlık taramalarının yapılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Bina içindeki riskli alanların belirlenmesi ve düzenlenmesi
 • Gelişen teknolojik yenilikleri takip edilmesi vb.

konularda çalışmalarını düzenli olarak yürütür.

Komite Üyelerimiz: 

 • İş Veren Temsilcisi
 • iş Güvenliği Uzmanı
 • İş Yeri Hekimi
 •  Çalışan Baş Temsilcisi
 • Hastane Afet Sorumlusu
 • İnsan Kaynakları Sorumlusu

Genel Koordinatör